A különböző tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése akkor tud igazán hatékonyan működni, ha a szülők részéről is érkezik támogatás. Olyan szülősegítő csoportot hoztunk létre, amelyben a szülők megkapják a szükséges tájékoztatást gyermekük fejlesztési lehetőségeiről, segítséget kaphatnak az őket megillető kedvezmények igénybevételének lehetőségeiről.


A klub közvetlen céljai:
A szülők és az iskola kapcsolatának erősítése.
A szülők tájékoztatása lehetőségeikről.
A szülők segítése a probléma elfogadásában és feldolgozásában.
A gyermek képességeinek megfelelő támogatás nyújtására felkészítés.
A gyermek fejlődésének megfelelő módszerek és eszközök bemutatása.

A program eredménye a tanulók sikeres beilleszkedése. Azáltal, hogy a szülő elfogadja a problémát, tud együtt élni vele, segíti gyermeke fejlődését, a gyermek szorongása csökken, elfogadja önmagát. Tanulmányi eredményei javulnak, szívesebben jár iskolába. A szülőkben reális kép alakul ki a tanulási zavarról, megtanulnak segíteni gyermeküknek. Jobban együttműködnek az iskolával.
Iskolánkban is gyarapodott az elmúlt években az olvasási nehézséggel küzdő tanulók száma. A Kastély Oktatási Központ a beiskolázási körzetéhez tartozó 4 község tanulóin kívül felvállalta a környék tanulási nehézséggel küzdő tanulóinak integrált oktatását. A tanulók a TKVSZRB és a nevelési tanácsadó javaslata alapján részesülnek fejlesztésben. A szülők bevonásával kívántuk még komplexebbé tenni a segítségadást. A 2006/2007-es évben kezdte működését Lexi-klub néven szülősegítő csoport.
Olyan iskolákban célszerű létrehozni a csoportot, ahol a tanulók között van sajátos nevelési igényű gyermek. A szülősegítő klubot működtetheti iskola, pedagógiai szakszolgálat.
Klubtagok
Szülők, akiknek gyermeke diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küzd.
Gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus.
Az iskola többségi pedagógusai.
A klub működésére a szülők részéről merült fel az igény 3 évvel ezelőtt, szerettek volna egy olyan fórumot, ahol választ kapnak kérdéseikre, megbeszélhetik problémáikat egymással és szakemberekkel. Tudomásunk szerint ilyen csoport a környéken eddig nem működött. Ezt a hiányt kitöltve alakítottuk meg Lexi-klub néven szülősegítő csoportunkat.
A tanév elején felmérjük a szülők igényeit a klub munkájával kapcsolatosan. Javaslataikat, véleményeiket az első foglalkozáson összegyűjtjük. Az éves programot ezt figyelembe véve alakítjuk ki. Év végén elégedettségi kérdőívet töltetünk ki minden klubtaggal, amit értékelünk.
Referenciák:
kipróbált
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
Referencia:
szülői munkaközösség
Nevelési Tanácsadó, Pápa
Napló (Veszprém megye) 2007. január
(Újságcikk a klub működéséről és egyik foglalkozásáról)
Az utóbbi években a kontrollvizsgálatra hívott tanulók jelentős részénél javulást állapított meg a tanulási képességet vizsgáló bizottság, ami az iskolában folyó fejlesztő munka mellett a szülőknek is köszönhető.
Humán-erőforrás igény:

A csoportot vezetheti pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus vagy pszichológus.
Szakmai segítők közreműködésével lehet a klub működését hatékonyabbá tenni. Pl.:
Logopédus
Pszichológus
Gyógytornász
Nevelési Tanácsadó
Területi képviselők (játékforgalmazó cégek)
 Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

Infrastrukturális adottságok (megfelelő méretű terem, számítógépes terem),
Külső helyszíneken történő programok esetében az utazás költségei,
Előadók tiszteletdíja,
Fejlesztő játékok és szoftverek beszerzésének költségei.
  1. Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?
. – Az iskolában dolgozó pedagógusok közötti jó kapcsolat, közös - megosztott munkafolyamat - jó kommunikációs kapcsolat kialakítása
- A problémás gyermek több oldalról is megmutatkozzon a pedagógus számára
- Problémák okainak közös feltárása
- Gyerekek – pedagógusok személyiségének ismerete
- A felmerülő problémák közös megoldása
- Megszűnjön a problémás gyermek elszigeteltsége
- A gyermek problémáinak feltérképezése és kezelése a vele foglalkozó pedagógus közös ügyévé váljon
- Gyerekekkel való jó kommunikációs kapcsolat kialakítása
- Magatartási problémák csökkentése
- Új környezetbe való könnyebb beilleszkedés segítése
- Pedagógusok számára szakmai önismeret fejlesztése
- Pedagógusok probléma megoldási repertoárja bővüljön


- A szülők – pedagógusok közti jó kapcsolat kialakítása - kommunikáció
- Önismeret
- Személyiségek „feltárása” – mind szülő, mind pedagógus részéről
- Esetleges gátlások, szorongások feloldása pedagógus – szülő között

  1. 5.2 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be.
- A foglalkozások során a gyerekek egész személyiségének megismerése áll a középpontban
- Készségek, képességek, erősségei, gyengéi
- szociális viszonyrendszere: kapcsolata társaival és a pedagógusokkal
azok minősége, lehetséges okai
- Az érintett pedagógusok viszonya a diákhoz, konfliktusok, a felek lehetséges motivációi
- Feltárják a foglalkozások: - a csoport belső viszonyát
- a csoport dinamikáját
- szerepek, hierarchia rendet
- a csoport viszonya a pedagógussal

- Szülők - pedagógusok közti jó kapcsolat kialakítása
- Különböző személyiségek elfogadása
- Közvetlen, őszinte kapcsolat kialakítása
- Pedagógus elfogadása a szülők részéről

  1. 5.3 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
A gyerekek és a szülők bevonása az iskola életébe (önismereti, szociális, életviteli kompetenciák fejlesztése)
- Elvárások: a beszélgetések során rendezett viszonyok között korrekt, indulatmentes visszajelzések, lehetőséget kapnak a gyerekek és a szülők minden felmerülő problémára és annak megoldására
- A pedagógus feltárja a szülőknek és a gyerekeknek is a jövőbeni munka kialakításának lehetőségeit
Mindez fejleszti az önismeretet, a kommunikációs készségek, és a szociális valamint az életviteli kompetenciákat.
  1. 5.4 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
A foglalkozások kiemelten szolgálják a gyermekek és szülők egyenlő hozzáférését az elkövetkezendő évek minőségi kapcsolatához , valamint a későbbi minőségi oktatáshoz.
- A gyermekek alapos megismerése, s a jó kapcsolat kialakítása és fenntartása az alapja ahhoz, hogy a gyerekek – különösen akikkel több a gond – ne szigetelődjenek el a csoporttól.
  1. 5.5 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát.
A gyerekek pozitív élményekkel induljanak az elkövetkezendő tanévnek
- Valós, konkrét segítséget kapnak már a foglalkozások során a gyerekek, szülők egyaránt
- A szülő tudja, hogy kire bízza a gyermekét, érezze, hogy ott biztonságban, jó kezek között van minden nap
- A gyerekek már egy ismerős helyre, ismerős társak, ismerős pedagógusok közé kerülnek
- Emlékeznek az itt eltöltött néhány órára, élményekre
- az iskolába való beilleszkedés sokkal stressz mentesebben alakul (TAPASZTALAT !)
- Biztonságérzet már valamennyire kialakul
- Ez mind a diák, mind a közösség, mind a pedagógus számára nagy haszonnal bír, hiszen megkönnyíti a pedagógiai munka elmélyült végzését már egészen a kezdeti időszaktól
  1. 5.6 Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a "jó gyakorlat" kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében.
OVI SULI címen már 5. éve működik iskolánkban.
- Azzal a céllal jött létre, hogy: - intézményünk ízelítőt adjon az iskola életéről, hangulatáról
- feltárja a gyerekek és szüleik előtt az iskola lehetőségeit, nemcsak a körzetbeli, hanem a körzeten kívül élő gyermekek számára is, akiknek – a kis létszámú osztályok, valamint az itt dolgozó gyógypedagógus kollégák szakszerű munkája miatt – évek óta egyre nagyobb vonzerő iskolánk.
- OVI SULINKRA sok az érdeklődő, s az ide látogatók – annak ellenére, hogy részvételük nem kötelezi őket arra, hogy aztán ide írassák be gyermeküket, mégis – sokan döntenek mellettünk.
- Az Ovisuli létrehozásának fázisai:
• Az igény felismerése: A szabad iskolaválasztás és a csökkenő tanulólétszám miatt került bevezetésre.
• Szervezési feladatok megbeszélése az érintett pedagógusokkal.
• A feladatok egyénre szabása, kidolgozása.
• Az érintettek értesítése, toborzása. Reklám és szóróanyagok sokszorosítása.
• Rendezvények lebonyolítása.
• Elégedettségi kérdőív kiosztása, értékelése.
  1. 5.7 Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat.
Nincsenek ilyenek. Igény esetén bárhol bevezethető.
  1. 5.8 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása).
- OVI SULI SZINTE MINDEN ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ ÉS ELFOGADOTT, JÓ DOLOG.
- A mi iskolánkban talán azért egyedi, mert az iskola épülete egy kastély, udvara a kastély parkja, amely ma is különleges hangulatot varázsol az ide látogatóknak.
- OVI SULI foglalkozásaink témája is a kastély és parkja világában, az itt élők „szellemében” játszódik. A ma élő gyerekek belecsöppennek a mese világába és néhány órára teljes varázslat történik. a szülők is szívesen kapcsolódnak bele ebbe a csodába.


„Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén.”
(Albert Schweizer)

  1. 5.9 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés eredményességét?
- Milyenek az emberek? Akár kicsik, akár nagyok, mindegyikőjüknek a legfontosabb, hogy munkája, tevékenysége eredményes legyen. Minél előbb láthassuk az eredményességét. Itt éppen ez történik.
- Valóban varázslat történik!
- A gyerekek figyelme, őszinte megnyilatkozása, együttműködése szinte azonnal megnyílik a mesevilágban. Gátlásaik, szorongásaik oldódnak, többnyire megszűnnek egy idegen környezetben, idegen felnőttek és idegen gyerekek között. Eredményessége szinte azonnal látható, tapasztalható.
- A foglalkozások után mindenki élményeiről, tapasztalatairól mesél szüleinek. Vidáman mennek el, és szívesen jönnek vissza.
6. Referenciák:
kipróbált és továbbfejlesztett
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
Referenciák:
- Az elégedettségi kérdőívek tanúskodnak a program eredményességéről.
- A beiratkozó gyerekek száma nőtt.
7. Humán-erőforrás igény:
Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve egyéb személyi feltételek.
Humán - erőforrás igény:
- A leendő első osztályban tanító pedagógosok
- Alsós nevelők
- Napközis nevelők
- Nyelvtanárok
- Gyerekek
- Szülők
8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:
Itt adhatja meg a "jó gyakorlat" egyedi egyközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.)
Az első osztályosok leendő tankönyvei.
Feladatlapok.
Mesejelenet kellékei, szövegkönyv.
Kézműves tevékenység alapanyagai.
Díszletek.

Alkategóriák