A pápakovácsi Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola gyermekközpontú, humanista értékeket vállaló, a személyiséget önmagához mérve nevelő és fejlesztő intézmény. A gyermek olyan fejlődő személyiség, akit genetikai adottságok, az érési folyamatok sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határoznak meg. A gyermekeknek életkoronként és egyénenként eltérő testi és lelki szükségletei vannak. Arra törekszünk, hogy a szülők és a gyerekek szükségleteinek figyelembevételével, a tehetség és képességek kibontakoztatásával enyhítsük a szociális hátrányokat, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségeket.

Törekszünk a pozitív életkép kialakítására, a helyes emberi kapcsolatok és kultúrált emberré válás eszményének megvalósítására.

Ennek szellemében vállaljuk általános iskolás korú gyermekek nevelését, a német nemzetiségi nyelvoktatást, a magyar és nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolását.

Célunk, hogy intézményünk hagyományápoló, értékmegőrző és terjesztő hatása érezhető legyen mindazon községek kulturális életében, melyből tanulóink idejárnak.

További információk a Dokumentumok menüpontban található pedagógiai programban 

Az intézmény története

Intézményünk, a Kastély Oktatási Központ, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgálatató Intézet jelentős történelmi hagyományokkal rendelkezik. E helyen a katolikus plébánián található História Domus feljegyzései szerint az 1800-as évek elején katolikus iskola volt, feltehetően református iskola is működött. A krónika megőrizte a Mester javadalmazásáról szóló megállapodást, és szerencsésen megmaradtak az 1815-ből való vizsgaírások is. Somogyi Ilona grófnő 1885-ben apácákat telepített a faluba a betegek ápolására, akik a gyógyítás mellett 1890-től „fiatal lánykák női munkára való betanítását” is végezték (háziasszonyképzés).

Az 1900-as évek elején református és katolikus iskola is működött. A felekezeti iskolák 1945. után az államosítással szűntek meg.

Az iskolák átszervezése után 1968-tól a Pápakovácsi iskola fokozatosan körzeti iskolává vált, beiskolázási körzete Pápakovácsi, Kup, Ganna, Döbrönte községek voltak, tagiskolaként idetartozott tapolcafői iskola is.

1968-tól először a kupi felső tagozatosok, majd 1969-től a gannai, döbröntei felsősök jártak ide, végül 1974-től mind a négy község iskoláskorú gyermeke a pápakovácsi iskola tanulója lett, Kupon és Gannán megszűnt az iskola.

1973-tól központi fűtést alakítottak ki és 1974-töl indult saját főzőkonyhánk és a napközis foglalkoztatás.

A legnagyobb gyermeklétszám az 1983-84-es tanévben volt, ekkor 224 tanulója volt az iskolának.

1990-ben a négy község önkormányzata „Együttműködési megállapodás”-t kötött az iskola működtetésére.

1992-ben a fenntartó önkormányzatok együttes ülése határozatot hozott a nevelőtestület kezdeményezésére, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellensúlyozására az iskola szakiskolával bővüljön, és háziasszony képzés is indulhatott.

1993-ban a gannai önkormányzat kilépett a fenntartói társulásból és a gyerekek nagy részét a pápai Római Katolikus Általános Iskolába íratták.

Az 1997-98-as tanévben -15 év után- növekedés mutatkozott a gyereklétszámban, ami annak köszönhető elsősorban, hogy a már említett községeken kívül Nórápról is fogadtunk gyerekeket az óvodába és az iskolába is.

2005. augusztus 20-án került az óvoda az uniós elvárásoknak is megfelelő felújított épületbe, ami korábban kultúrházként is működött, de évek óta üresen, állagában megromolva állt.

2006. július 27-én a fenntartó önkormányzatok képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2006. augusztus 1-től a pápakovácsi iskola és óvoda összevonásával közös igazgatású intézményt alakít ki Kastély Oktatási Központ címen, hivatalos nevén: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda.

 

Az iskola és az óvoda falu központjában, a volt Somogyi kastély épületeiben található. Műemlék jellegű épületek, tágas udvarral, szép parkkal, melynek igyekeztünk megóvni és gyarapítani a növényzetét.

Az iskola épülete sajnos oktatási célra nem igazán alkalmas, de ódon jellege különleges hangulatot ad, ösztönzi a múlt emlékeinek kutatását, segíti a hagyományok ápolását.

Az elmúlt évek során igyekeztünk a tárgyi feltételeken javítani.

1984-ben kicseréltük az olajozott padlókat lakkozott parkettára.

1985-ben megszüntettük az udvari WC-ket, és az épületben új vizes-blokkot alakítottunk ki. Korszerűsítettük a világítást is.

1986-ban készült el a sportudvar és a sportpálya.

1986-89. között épült fel a sportcsarnok, amely jelent?sen javította a testnevelés és a sport feltételeit a környékbeli falvak számára is.

1990-ben nagy felújításra került sor: kicserélték a tetőt és az ablakokat, újrafestették az épületet kívülről is.

1991-ben a szennyvíz elvezető rendszert javítottuk ki.

1992-ben indítottuk a háziasszonyképző szakiskolai osztályt, ehhez alakítottuk ki pályázati pénzből a tankonyhát, a tanebédlőt, varrodát és gépírótermet.

1994-ben szövőműhelyt alakítottunk ki 4 szövőszék vásárlásával.

1996-ban az olajfűtésről korszerű gázfűtésre tértünk át.

1996-ban a háziasszonyképzésre építve OKJ-s szakmunkásképzést indítottunk, varrómunkás és gyorsétkeztetői eladó szakokon., 1997-től szakmunkás vizsgát is tettek tanítványaink.

1997-ben megkaptuk a pápakovácsi Önkormányzat pályázaton nyert iskolabuszát.

1998-ban számítógépes gazdálkodásra tértünk át.

2000-ben pályázaton nyert számítógépekkel számítástechnikai szaktantermet alakítottunk ki.

Még ebben az évben felújítottuk a könyvtár padozatát az eredetivel egyező parkettával.

2001-ben Internetes hozzáférést nyertünk pályázaton.

2002-ben szintén pályázaton nyert pénzből számítógép-asztalokat és székeket vásároltunk, kicseréltük az autóbusz utánfutóját.

2003-ban korszerűbb gázkazánt vásároltunk, az ebédlőbe pedig új széket.

Új képzési lehetőségeket, képesség kibontakoztatási területeket kaptak a gyerekek azzal, hogy felvettük a kapcsolatot a környékbeli művészeti alapiskolákkal.

  • 2003-ban a Magyarpolányi Művészeti Alapiskolával kézműves tevékenységgel
  • 2004-ben a Homokbödögei Művészeti Alapiskolával a néptánc
  • 2006-ban az Allegró Zeneiskolával hangszeres zeneoktatással bővült a kínálatunk.
  • 2005/2006-os tanévtől kiemelt feladatként kezeljük a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, mozgássérült) tanulók integrált oktatását, melyhez a személyi feltételek is biztosítottak.
  • 2006. augusztus 1-től közös igazgatású intézménnyé alakultunk az iskola és óvoda  összevonásával: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda, rövid néven: Kastély Oktatási Központ.
  • 2013. január 1-től az iskola fenntartója a Pápai Tankerületi Központ

A beóvodázási, beiskolázási körzetben érintett falvak összlakossága nem éri el a 2000 főt. Korábban a lakosság nagy része az azóta felbomlott termelőszövetkezetben dolgozott, illetve pápai üzemekben talált munkát. Jelenleg elsősorban mezőgazdaságból próbál megélni a lakosság egy része, kisebb hányada Pápán dolgozik, de vannak munkanélküliek is.

A körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk hosszú múltja alatt többször változtak a tárgyi feltételek, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő új nemzedéknek!


A gyermeknevelés több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.